Stadgar

Stadgar för Nätverk för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning

Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) startade 2016 i efterdyningarna av en konferens i Jönköping 2015. Konferensen samlade representanter för lärosäten som erbjuder lärarutbildning med inslag av estetiska ämnen och lärprocesser. Nätverket riktar sig till institutioner och individer som arbetar med eller har ett intresse för estetiska ämnen och lärprocesser i lärarutbildningar eller andra pedagogiska utbildningar. 2016 valdes den första formella styrgruppen, på den andra konferensen, i Stockholm. Styrgruppen samlades första gången i februari 2017 för att formulera nätverkets syfte, stadgar och arbetsformer.

Nätverkets syfte är att:

 • vara en mötesplats för miljöer med ämnesutbildning i estetiska ämnen, lärosäten som ger lärarutbildning (exempelvis grundlärarutbildning och förskollärarutbildning), samt pedagogisk utbildning för frivilliga skolformer (exempelvis kulturskola, kyrka och bildningsförbund)
 • fungera som ett nav för utbyte av erfarenheter och information som berör nätverkets fokusområde
 • driva frågor och främja forskning kring de estetiska ämnenas/lärprocessernas plats och legitimitet i lärarutbildningen, i skolan och i samhället.
 • arbeta för att återkommande nationella konferenser anordnas, om möjligt årligen
 • arbeta för att stärka forskningsanknytningen i undervisningspraktiken inom det estetiska ämnesområdet
 • vara en arena för formering av forskningssamarbeten inom det estetiska området

Styrgruppen

Styrgruppen ska bestå av fem till åtta ledamöter. Ett mål att sträva efter är att styrgruppen representerar en bredd av ämnen och institutioner/lärosäten. Varje styrgrupp konstituerar sig själv och fördelar eventuella roller. Val av ledamöter hålls vid konferensen, i normalfallet en gång per år. Ledamöterna väljs för två år, med möjlighet till omval. Deltagande vid konferensen innebär röstberättigande. Inför mötet har lärosätena möjlighet att nominera ledamöter. Information och instruktioner om nominerings- och valförfarandet offentliggörs senast två veckor innan konferensen.

Styrgruppens uppgifter är

 • att initiera konferenser och bereda medlemsmöten och andra nätverksaktiviteter
 • skapa kontinuitet och dokumentera nätverkets verksamhet
 • kommunicera nätverkets aktiviteter med omvärlden
 • vid behov bistå med bedömning av konferensbidrag

Konferenserna

 • ska vara forskningsbaserade, avseende både vetenskaplig och konstnärlig forskning, med relevans för estetisk pedagogisk verksamhet
 • ska sträva efter att erbjuda en bredd av presentationsformer, där deltagarna får möjlighet till erfarenhetsutbyte och kollegiala samtal.
 • ska sträva efter att inkludera alla lärare inom högskola och universitet med intresse för estetiska ämnen och lärprocesser

 

Stockholm 2017-02-23

Jonathan Lilliedahl, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping

Stina Wikberg, Institutionen för estetiska ämnen vid lärarutbildningen, Umeå universitet

Fredrik Lindstrand, IBIS Konstfack

Carina Borgström Källén, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet

Birgitta Sandström, Stockholms konstnärliga högskola / Dans- och Cirkushögskolan

Jeanette Roos, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

Ketil Thorgersen, HSD Stockholms universitet / SMI

 

PDF: Stadgar för Nätverk för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning