Konferensen 2017

Forskningskonferens i Umeå om estetiska ämnen
31/10–2/11, 2017
Tyst kunnande eller bara tystnad?

Den officiella hemsidan hittar du här

Det övergripande syftet med konferensen är att samla forskare, doktorander och lärare i estetiska ämnen, inom skola och högre utbildning i Norden. Konferensen är även en del av NEÄLs programverksamhet (Nätverk för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning).

Kritiska perspektiv från till exempel genusforskning och
kulturella studier har inneburit nya teoretiska och metodologiska
möjligheter med hög relevans för undervisning inom estetiska ämnen.
Samtidigt verkar forskning inom dessa ämnens kunskapsområde
lida av flera former av ”osynlighet” eller ”tystnad” inom akademin.
Genom att uppmärksamma såväl likheter som skillnader,
gemensamma som nya begrepp, kan forskning stärkas och
synliggöras i stället för att framgångar riskerar att förbli tysta.

Syftet med konferensen är därför att skapa en arena för samverkan,
underlätta en gemensam överblick samt skapa möjligheter att dryfta
frågeställningar, uppmärksamma skillnader respektive likheter och
därmed skapa nätverk för framtida forskning inom fältet. Genom ditt
och andra forskares deltagande kan det ”tysta kunnandet” möjligen höras.