Konferensen 2019

Uppdaterad 11e nov 2019

”Aesthetic Experiences in Education”

NEÄL 11-13 November 2019 Campus Flemingsberg

Stockholms musikpedagogiska institut och Södertörn högskola

Anmälan till konferensen sker via denna länken

Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) bjuder härmed in till konferens med temat Aesthetic Experiences in Education. Nätverket startade 2016, som en följd av en konferens i Jönköping 2015 som samlade representanter från lärosäten som erbjuder kurser i estetiska ämnen inom ramen för lärarutbildningar. Under denna konferens uppmärksammades behovet av ett nationellt nätverk som verkar för att sprida och diskutera forskning inom det estetiska pedagogiska området. Nätverket har sedan dess arrangerat en konferens årligen. 2019 arrangeras NEÄL-konferensen avSödertärns högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Tema för NEÄL 2019 är Aesthetic Experiences in Education.

Vad är estetisk erfarenhet? På vilka sätt kan erfarenheter sägas vara estetiska? Hur präglar sådana erfarenheter utbildningssammanhang? Vid konferensen undersöks dessa och andra frågor i sig och med syfte att fördjupa förståelse för lärandets estetiska dimensioner och dess teoretiska förutsättningar.

Konferensen utgör en möjlighet att sammanföra utbildare i estetiska ämnen och estetiska lärprocesser, utövare av konst, samt forskare med hemvist i olika discipliner. Förutom längre föreläsningar av inbjudna talare kommer tillfälle att erbjudas för forskare, lärare och konstnärer att presentera kortare papers, genomföra workshops eller rundabordssamtal. Avsikten är att utvalda bidrag i bearbetad form ska sammanställas till en bok.

Konferensen är ett samarbete mellan Lärarutbildningen och ämnena pedagogik, idéhistoria, estetik samt Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Utgångspunkter för bidragen

I lärarutbildningarnas examensordningar och i grundskolans läroplaner lyfts begreppen estetiska lärprocesser och estetiska uttrycksformer fram som sätt att visa på betydelsen av estetiska erfarenheter i och i förhållande till allt lärande. Men vad kännetecknar då estetiska erfarenheter och uttrycksformer och vilken betydelse kan sådana ha i förhållande till utbildning och lärande i stort och mer specifikt till lärarutbildningars undervisningspraktiker?

Presentationsformer

  1. Kortare paper presentation. 20 min + 10 min diskussion. Modereras. Presentationen ska ta sin utgångspunkt i någon avslutad eller pågående forskning med relevans för konferensens tematik.
  2. Rundabordssamtal. 1 timme. Ska utgå från ett ämne med relevans för konferensens tematik. Samtalet ska föregås av en kortare presentation av ämnet.
  3. Workshop. För den som vill bidra med ett praktiskt/interaktivt inslag, en övning eller liknande. 1 timme.
  4. Stafett. 5 min kortfattad presentation i samband med två andra presentatörer. Gemensam diskussion efter att alla tre har presenterat. Modereras.

Oavsett presentationsform ska samtliga konferensbidrag ha sin utgångspunkt i en kritiskt undersökande och kunskapsbildande process, av vetenskaplig karaktär och/eller med utgångspunkt i kollegialt prövad erfarenhet.

Samtliga insända abstract kommer att genomgå referee-granskning.

Konferensspråk

Konferensspråk är svenska, men presentationer och samtal kan lika gärna föras på norska, danska eller engelska. Måndagens keynotes kommer att framföras på engelska eftersom vi då gästas av professor Richard Shusterman. Vi kommer att ha ett eller två spår i de parallella sessionerna för engelskspråkiga presentationer. Ange i ditt brev på vilket språk du vill hålla din presentation.

Viktiga datum

Konferensbidrag/abstract (ca 1500 tecken) skickas per epost till

petra.lundberg.bouquelon@sh.se senast den 1 juli.

Besked om acceptans/avslag kommer senast 15 augusti.

Sista datum för anmälan till konferensen: 1 september.

Registrering och avgift

Registrering sker via ett webbformulär som öppnar senast 15 maj och som nås via

www.neäl.se Där kommer även finnas ytterligare information om konferensen.

Avgift: 2000 SEK (2500 inkl. moms) Deltagaravgiften inkluderar lunch all tre dagarna, kaffe/te och fikabröd. Vid anmälan till konferensmiddagarna tillkommer 500 SEK exkl. moms.

För mer information om NEÄL – se nätverkets webbsida: www.neäl.se

För frågor gällande konferensen kontakta samordnaren: petra.lundberg.bouquelon@sh.se

Välkomna!