Välkommen till NEÄL

Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) startade 2016 i efterdyningarna av en konferens i Jönköping 2015. Konferensen samlade representanter för lärosäten som erbjuder lärarutbildning med inslag av estetiska ämnen och lärprocesser. Nätverket riktar sig till institutioner och individer som arbetar med eller har ett intresse för estetiska ämnen och lärprocesser i lärarutbildningar eller andra pedagogiska utbildningar. 2016 valdes den första formella styrgruppen, på den andra konferensen, i Stockholm. Styrgruppen samlades första gången i februari 2017 för att formulera nätverkets syfte, stadgar och arbetsformer.

Nätverkets syfte är att:

  • vara en mötesplats för miljöer med ämnesutbildning i estetiska ämnen, lärosäten som ger lärarutbildning (exempelvis grundlärarutbildning och förskollärarutbildning), samt pedagogisk utbildning för frivilliga skolformer (exempelvis kulturskola, kyrka och bildningsförbund)
  • fungera som ett nav för utbyte av erfarenheter och information som berör nätverkets fokusområde
  • driva frågor och främja forskning kring de estetiska ämnenas/lärprocessernas plats och legitimitet i lärarutbildningen, i skolan och i samhället.
  • arbeta för att återkommande nationella konferenser anordnas, om möjligt årligen
  • arbeta för att stärka forskningsanknytningen i undervisningspraktiken inom det estetiska ämnesområdet
  • vara en arena för formering av forskningssamarbeten inom det estetiska området

Styrgruppen är för närvarande:

Styrelsen kan kontaktas via: Ketil.thorgersen@smi.se